กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางลัดดา วิเชียรฉาย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางทวีพร โยเอ่นเซ่น
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวจุฑามาศ มาลีวงศ์
ครูผู้ช่วย

Mr.Uda Migadde
ครูอัตราจ้าง

Miss Comfort Mankabe
ครูอัตราจ้าง