คำขวัญโรงเรียน
คำขวัญโรงเรียน

คำขวัญ 

เรียนดี   วินัยเด่น   เน้นคุณธรรม  นำสังคม