กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวณัชรินทร์ ลาภโพธิ์ทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางอมลมุนินทร์ นวะมะรัตน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2