ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสุพิศาล เลขกะพัศ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายปณิธาน ลอยบ้านแพ้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2