กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายสุพิศาล เลขกะพัศ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายอภิสิทธิ์ อินหอม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2