กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวพิชญาภา แก้วเนตร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวนันทวรรณ ขาวคง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2