ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวจันจิรา ขาวสอาด
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวพรสิทธิ์ พวงเดช
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวปัทมาวรรณ เทียบโพธิ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1