กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวพรสิทธิ์ พวงเดช
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวปัทมาวรรณ เทียบโพธิ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1