ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวปภาพร บุษยะกนิษฐ
ครูผู้ช่วย

นางสาววรรณภา อินทรเกตุ
ครู คศ.1

นางสาวรัชนก ไทยรักษ์
ครู คศ.1