ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวปภาพร บุษยะกนิษฐ
ครูผู้ช่วย

นางสาววรรณภา อินทรเกตุ
ครูผู้ช่วย

นางสาวรัชนก ไทยรักษ์
ครูผู้ช่วย