ปฐมวัย

นางสาวทศพร เปลี่ยนแปลง
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวไพสน สำราญรมย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาววิชญาภรณ์ อรชุน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวอัญชลี เจียมโพธิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวฉวีวรรณ เจียรวนานนท์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวกมลทิพย์ วิเชียรฉาย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวไอลดา กลิ่นสมหวัง