ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา

      โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง  ตั้งอยู่หมู่ที่  10    ต.อ่าวน้อย  อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์    จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 อยู่ในเขตเทศบาล ก.ม. 5 ในพื้นที่นิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   เริ่มจัดสร้างในปี   พ.ศ. 2502   โดยนายสำเภา  เดชาวุฒิ  ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเอง  กับสมาชิกนิคมสร้างตนเอง   ได้ร่วมกันจัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  หลังคามุงจากขึ้นมาสำเร็จเรียบร้อยเมื่อ  เดือนเมษายน  2502     เปิดทำการสอนครั้งแรก  เมื่อวันที่  9  กรกฎาคม  2502  มีนายสุด  สุวรรณจันทร์  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่

         พ.ศ. 2503  นายสำเภา   เดชาวุฒิ   ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   ได้ของบประมาณจากกรมประชาสงเคราะห์   กระทรวงมหาดไทย  มาสร้างอาคารเรียนขึ้นมาอีก  1  หลัง  เป็นแบบกึ่งถาวร   หลังคามุงด้วยสังกะสี    พื้นเทคอนกรีต ฝากั้น 2 ด้าน   คือด้านข้างฝาทึบ      ด้านหน้าและด้านหลังไม่มีฝา  หลังคาไม่มีเพดาน  ใช้เป็นอาคารเรียนแทนหลังเก่า  ส่วนอาคารเรียนหลังเก่า ใช้ทำเป็นวัดชั่วคราว  โรงเรียนหลังใหม่นี้ได้เปิดทำการสอน  เมื่อวันที่ 17  พฤษภาคม  2503 โดยมีนายสุด  สุวรรณจันทร์  เป็นครูใหญ่  ต่อมา  นายสุด  สุวรรณจันทร์  ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวัดแหลมลำพู  อำเภอเมือง ฯ  จังหวัดชุมพร

        วันที่  12  ธันวาคม  2503  ทางอำเภอ ได้ส่งนายสุโพธิ  คงคานนท์  มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  มีครูอีก 2 คน คือ นางละเมียด  คงคานนท์  และนายบุญด่วน  นาคสุวรรณ  มีนักเรียนทั้งหมด 150  คน

        วันที่  28  กุมภาพันธ์  2504  นายสุโพธิ  คงคานนท์   ได้รับคำสั่งแต่งตั้งเป็นครูใหญ่    มีนักเรียนทั้งหมด  180 คน

        วันที่  30  มีนาคม  2505  นายสมจิตต์  คล่องงานฉุย  ได้มาทำการสอนโดยมี นายสุโพธิ์  คงคานนท์  เป็นครูใหญ่

        วันที่  23  สิงหาคม  2506  ได้สร้างอาคารเรียนหลังใหม่  มีรางน้ำและถังน้ำเก็บน้ำฝนด้วย

        วันที่  2  สิงหาคม  2510  นายประสิทธิ์  อินทรมงคล   ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

       วันที่  5  สิงหาคม  2510  ได้ไปรื้ออาคารโรงเรียนที่หาดเสด็จ ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองฯ  มาก่อสร้างเพิ่มเติมอาคารเรียนใหม่ให้ยาวออกไปอีก  โดยต่อจากอาคารเรียนหลังเก่า

         วันที่  17 พฤษภาคม  2511 ได้ทำการเปิดเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  มีนักเรียน   21 คน เป็นชาย 9  คน  หญิง  2  คน

         ปีพ.ศ.  2512    นายสมภพ  อัมพุประภา    ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเอง    จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ได้ขอประมาณจากกรมประชาสงเคราะห์  กระทรวงมหาดไทย  ให้โรงเรียน 38,100  บาทเป็นค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง                                                                                                                    

         วันที่  28 กรกฎาคม  2513 นายสุชิน ถ้ำแก้ว ได้มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ตรี แทนนายประสิทธิ์  อินทรมงคล    ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่ตรีโรงเรียนประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์

         วันที่  31  ธันวาคม 2515  นายสุชิน  ถ้ำแก้ว ได้ลาออกจากราชการ ได้มอบหมายให้นายประยูร  ทองสุวรรณ  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  จนกว่าทางอำเภอจะแต่งตั้งครูใหญ่

         วันที่  11  มิถุนายน  2516   ทางอำเภอได้แต่งตั้งให้  นายประภาส  วิเศษ    มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ แทนนายประยูร  ทองสุวรรณ  ซึ่งรักษาการอยู่

         วันที่  8  พฤษภาคม  2521    นายจำนงค์  ไชยวรรณ    ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ตรี   มีนายประภาส  วิเศษ 
เป็นผู้ช่วยครูใหญ่

          วันที่  3  มิถุนายน  2524  นายสุทิน  ทวีศักดิ์ มาดำรงตำแหน่ง  อาจารย์ใหญ่     แทนนายจำนงค์
ไชยวรรณ  ซึ่งไปช่วยราชการที่  สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองประจวบฯ   จนถึง วันที่  6  ตุลาคม  พ.ศ.   2524     นายสุทิน  ทวีศักดิ์  ได้มอบหมายให้นายประภาส  วิเศษ    รักษาการในตำแหน่ง  อาจารย์ใหญ่  ซึ่งนายสุทิน  ทวีศักดิ์  ไปดำรงตำแหน่ง  หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

          วันที่  4  กุมภาพันธ์  2525  นายสดมภ์ชัย  แพ่งนคร  ได้มารักษาการในตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่

          วันที่  7 ตุลาคม  2526 นายกิตติศักดิ์  ชลอสันติสกุล ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่

          วันที่  18  มีนาคม  2532  นายกิตติศักดิ์  ชลอสันติสกุล   ได้รับคำสั่ง แต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ระดับ 8  ตามคำสั่งที่  175/2532  สั่ง ณ  วันที่ 23  พฤศจิกายน  2532

          วันที่  8  กันยายน  2537  นายเสน่ห์  ทวีศักดิ์     ได้รับคำสั่งแต่งตั้ง ให้มาดำรงตำแหน่ง  อาจารย์ใหญ่ จนถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน  2541  ได้ลาออกจากราชการเพราะเหตุป่วย

           วันที่  11  มกราคม  2542  นายประวิทย์  ม่วงงาม  ได้รับคำสั่งแต่งตั้ง ให้มาดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่  และต่อมาได้จัดทำปริมาณงาน เพื่อขอปรับปรุงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน   ตามเกณฑ์ ข้อ 3,4 (ประเภท 5) โรงเรียนที่มีความยุ่งยาก  ในการจัดการศึกษา   และได้รับอนุมัติตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน  เป็นผู้อำนวยการ  โรงเรียนแล้ว    ตามหนังสือ  กค 1303/2635    ลงวันที่  16 มิถุนายน  2554

           ในปี  2539  โรงเรียนได้รับการพิจารณาให้เป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา  ตามโครงการปฏิรูป
การศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ   ปัจจุบันนี้ที่ตั้งโรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง     ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบล กม.5

        ในปีการศึกษา 2549 ได้รับการพิจารณาให้เป็นโรงเรียนขับเคลื่อนกระบวนการคิดสู่ห้องเรียน ของเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

         ในปีการศึกษา 2553 ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดีประจำตำบล  รุ่นที่ 1 ของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1