ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายพิสดาร ดีหริ่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา