ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสายพิณ อินพันทัง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นายจุฑาวัชร์ เอกกะยอ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นายปณิธาน ลอยบ้านแพ้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางศศิวิมล รัตยิ่ง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1