คณะผู้บริหาร

นายพิสดาร ดีหริ่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
อีเมล์ : Pisdarn.tuk@gmail.com