ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
โดยมีรายการที่เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ ดังรายการต่อไปนี้
1. การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3  ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 
2.การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 ระดับเหรียญทอง อันดับที่ 23
3.ารแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6  ระดับเหรียญเงิน อันดับที่ 19
4.การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6  ระดับเหรียญทองแดง อันดับที่ 35
5.การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6  ระดับเหรียญทองแดง อันดับที่ 26
6.การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6  ระดับเหรียญทอง อันดับที่ 18
7.การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6  ระดับเหรียญเงิน อันดับที่ 23
8. ปฐมวัย 
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย  ระดับเหรียญทอง อันดับที่ 11
9. เรียนร่วม-ภาษาไทย 
ารแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6  ระดับเหรียญทอง อันดับที่ 33
เรียนร่วม-ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 เด็กชายชานนท์ ชาติราษี ครูผู้ฝึกสอน นางสาวจันจิรา ขาวสอาด
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 เด็กหญิงอธิชา จุทิพย์ ครูผู้ฝึกสอน นางสาวพรสิทธิ์ พวงเดช
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 1. เด็กหญิงณภัทร จงดี 2. เด็กหญิงพิรญาณ์ ล้อมสาย 3. เด็กหญิงภัทราวดี ชื่นกลิ่น 4. เด็กหญิงสุพนิต ทรัพย์มา 5. เด็กหญิงอุทัยวรรณ พูลสวัสดิ์ ครูผู้ฝึกสอน 1. นางสาวพรภ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1. เด็กหญิงณัฐณิชา จุทิพย์ 2. เด็กหญิงรัตนากร สงศิริ 3. เด็กชายอภิสิทธิ์ ทองใบ ครูผู้ฝึกสอน 1. นางสาวทศพร เปลี่ยนแปลง 2. นางสาววิชญาภรณ์ อรชุน
โพสเมื่อ : 01 ม.ค. 2562,15:15   อ่าน 561 ครั้ง